Loading...

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing sedert 1 februari 2009

1. Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de kant.

2. Ons aanbod is vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij begin van uitvoering.

3. Fomes bv behoudt zich het recht voor haar prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van de onderdelen, materialen of toestellen ,in de lonen of één van de andere bestanddelen van onze kostprij.

4.In geval van annulatie van de bestelling door de klant behoudt Fomes bv zich de keuzemogelijkheden tussen - gedwongen uitvoering - ontbinding - schadevergoeding uitdrukkelijk voor. In geval van ontbinding -zonder dat Fomes bv reeds toestellen ,materialen, of dergelijk besteld hoeft - is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van de overeengekomen bestelling. bedrag eventueel te verhogen tot het bedrag van de werkelijke geleden schade in geval van ontbinding - telkens wanneer toestellen, materialen en dergelijke besteld worden door Fomes bv bij derden leveranciers - is de klant aansprakelijk voor de volledige schadevergoeding aan die leveranciers boven op de bovenvermelde vergoeding van 30% die aan Fomes bv dient betaald te worden.

5. Een vertraging bij de levering kan in geen geval het de betaling van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven, indien deze wordt veroorzaakt door aan de verkoper externe omstandigheden.

6. Het risico van de goederen gaat over op de klant zodra de goederen bij hem/haar thuis afgeleverd zijn of zodra geplaatst zijn.

7. Tot aan de volledige betaling vervulling van alle verplichtingen uit de koopovereenkomst, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, kan de verkoper de eigendom van de geleverde goederen niet aan derden overdragen, noch de geleverde goederen in pand geven. In geval dit verbod niet wordt nageleefd, is de verkoopprijs onmiddellijk opeisbaar. De koper verbindt er zich tee om de verkoper onmiddellijk te verwittigen bij enige beslaglegging op goederen te zijner laste.

8. De goederen worden verzonden op risico van de klant. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald voor rekening van de klant.

9. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte of koopovereenkomst begrepen. Bijkomende voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator worden supplementair doorgerekend aan de klant.

10. De Afwerking van oen wort gebeurd Slechts bij maximum twee verplaatsingen. indien dit omwille van derden in meerdere keren moet gebeuren, zal er een extra kost aangerekend worden overeenkomstig de extra verplaatsing on werkuren.

11. Om geldig te zijn dienen klachten per aangerekend brief toe te komen bij Fomes bv (a) in geval van een klacht wegens uitwendige beschadiging der verpakking bij allovering on daardoor schade aan de goederen zelf binnen de 24 u na de Levering.(b) in geval van een klacht wegens niet conformiteit 7 dagen na de levering van de goederen en in geval van verborgen gebreken 7 dagen na de ontdekking on ten laatste 3 maanden na de levering. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn verbintenissen voortvloeiend uit deze verkoopsvoorwaarden.

12. De vrijwarinqsplicht van Fomes bv m.b.t. Gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

13. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt op risico van de klant.

14. Onze facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, contant betaalbaar.

15. Tenzij anders bepaald, bedraagt het voorschot bij iedere bestelling 30% van het verkoopbedrag. Bij de levering van de meubelen, sanitaire uitrusting of toestellen is de klant gehouden een 2de voorschot ten belope van te voldoen . Het saldo is verschuldigd onmiddellijk na de definitieve afwerking.

16. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is de vervaldag ,van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1,5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en forfaitaire vergoeding verschuldigd te belope van 15% van het factuurbedrag of een minimum van 100 euro als schadevergoeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitair schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

17. Toegestane kortingen en/of gespreide betalingen vervallen, indien het verschuldigde totaalbedrag op de vervaldatum niet ontvangen is of indien één van de vervallen termijn betalingen niet wordt nagekomen.

18. In geval van niet betaling of niet tijdige betalingen heeft Fomes bv mits aangerekende ingebrekestelling steeds het recht zijn verbintenissen op te schorten en zelfs om ze niet na te komen indien de klant in gebreke blijft.

19. Indien gevraagd werd de facturen op te stellen op naam van een derde, blijft Fomes bv gerechtigd om het verschuldigde bedrag bij de oorspronkelijke opdrachtgever te vorderen.

20. Wanneer klanten opdrachten tot levering en/of herstelling plaatsen en de kosten daarvan recupereren van één of andere verzekeringsonderneming, dan blijven de wederzijdse verbintenissen tussen klant on verzekeringsonderneming niet tegenstelbaar aan Fomes bv. Vorderingen ten aanzien van verzekeringsondernemingen schorten de verbintenissen tot betalen van klanten aan Fomes bv niet op.

21. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Voor alle betwistingen voortspruitend uit onze overeenkomsten zijn enkel en uitsluitend de rechtbanken en de vrederechters te Antwerpen bevoegd.

22. Wanneer Fomes bv ten gevolgde van overmacht niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behouden zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

23. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.